Uslovi za plaćanje priključka

Na osnovu člana člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014) Odbor direktora , na 62. sednici održanoj 20.12.2017. godine, doneo je odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa.

Ova odluka primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

 redni broj 
Opis pozicije
Iznos
u dinarima
 (bez PDV-a)
 1Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:
 1.1G-2,577.184,00
 1.2G-478.384,00
 1.3G-683.784,00
 2Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka:
 2.1G-2,561.747,00
 2.2G-462.707,00
 2.3G-667.027,00
 3Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti1.009,00
 4Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:
 4.1G-2,54.293,00
 4.2G-46.439,00
 4.3G-610.732,00

 

   CENA bez PDV              CENA SA PDV

   G2,5                   81.477,00din         97.772,40din

   G4                      84.823,00din        101.787,60din

   G6                      94.516,00din        113.419,20din

Potrebna dokumenta prilikom ugovaranja (dobijaju se u službi katastra):

- LIST NEPOKRETNOSTI

- KOPIJA PLANA

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Trg Svetog Trojstva 1,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851